نرایزنی فرهنگی عراق در ایران در سفارت عراق واقع در میدان ولیعصر به دانشجویان عراقی خدمات رسانی می کند.

آدرس سایت: www.wp.iraqca.ir