گروه فابمر تولیدکننده و صادرکننده سنگ های ساختمانی و سنگ دهبید شایان بصورت بلوک و سنگ بریده شده است.