ادبا تیم ارائه دهنده خدمات به دانشجویان جهت بورس تحصیلی در دانشگاه های معتبر می باشد.

آدرس سایت: www.edubateam.com