مرکز مطالعات استراتژیک المحور در بصره عراق می باشد. بخشی از فعالیت این مرکز فرهنگی، برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی می باشد.

آدرس سایت: www.almihwar.org