گروه ACCBI با هدف انجام خدمات مشاوره و اجرا در حوزه های مالی، مالیاتی، دیتا و هوش تجاری به عنوان دستیار مدیران از مرحله استقرار نرم افزار های یکپارچه مالی و مدیریت، تهیه بانک اطلاعاتی جهت جمع آوری کلیه اطلاعات سازمان در قالب انبار داده، پردازش و تلخیص اطلاعات تا ارائه گزارشات آنلاین و داشبورد های هوش تجاری عملکرد سازمان و مقایسه آن با بودجه پیش بینی شده و تحلیل آینده بر اساس اطلاعات جاری با هدف ارائه نمایی 360 درجه از سازمان، جهت بهبود کیفیت و سرعت تصمیم گیری در دنیای پررقابت امروز در کنار مدیران خواهد بود.

آدرس سایت: www.accbi.ir