ماموریت آکادمی فراروی برگزاری رویدادهای مجازی برای تقویت مهارت های نرم و مکمل در تمام زنان ایران و کمک به آنان برای گذر از نقشهای سنتی به نقش های مدرن و تبدیل شدن به زن نسل سومی. فراروی معتقد است ماندگارترین و اثربخش ترین راه برای توانمند سازی زنان آموزش است. فراروی می خواهد با گسترش آموزش مهارت های نرم و مکملبرای زنان بتواند نقش خود را در مسیر مسئولیت اجتماعی اش به خوبی ایفا کند.

آدرس سایت: www.fararoy.ir