گروه فابمر تولیدکننده و صادرکننده سنگ های ساختمانی و سنگ دهبید شایان بصورت بلوک و سنگ بریده شده است.

آدرس سایت: www.raadstone.com/landing/EN.html